To boligtomter ved Fv 47 på Birkeland i Sveio

Visning: Kontakt megler

Informasjon

Fakta om tomten

Tomteareal
2035 m²
Type
Eiet tomt

Adkomst

Tomtene liggert på vestsiden av Tittelsnesvegen, på Birkeland, like syd for avkjørselen på østsiden av Tittelsnesvegen til Lindøyvegen/ Vigdarheim.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.
Dersom tomtene ikke kan overtas mot Egenerklæring om konsesjonsfrihet er alternativet å søke Sveio kommune om konsesjon. Nærmere opplysninger hos megler.

Byggemåte

Det er ingen bebyggelse på tomtene.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanen er utlagt som LNF-område, dvs. Landbruk-, Natur- og Friluftsområde.
Sveio kommune har i mail datert 06.08.2015 gitt følgende informasjon:
«Eventuell oppføring av heilårsbustad vil krevje dispensasjon frå kommuneplanen. Ut i frå dei omsyn som skal takast innenfor LNF-områda (landbruk, natur og friluft), kan med ikke sjå store arealkonfliktar, og soleis kan kommunen stille seg positiv til dispensasjonssøknadar på tomtene.
Kommunen har ingen spesifikke føresegner for bustadbygging i dette området, men det er nærliggande å pårekne å kunne føre opp heilårsbustad i 2 etg. + event. underetasje og 25 % utnyttingsgrad. Det kan også påreknast å føre opp garasje 50 kvm BYA i tilknytning til bustaden.
Me gjer merksam på at austre del av 74/53 ligg innafor byggjegrense til Fv47, men synast grunna tomta si utstrekning ikke å forhindre husplassering. Byggjegrensa er etter veglova 50 meter frå vegmidte.
Denne uttalen er rettleiande, og Sveio kommune kan ikkje utan formell søknad gje eit bindande svar.»
Statens vegvesen har i brev datert 28.10.2015 gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel: «Det vert med dette gjeve bruksløyve til utvida bruk av eksisterande avkjørsle for to frådelte tomter på følgjande vilkår:
1. Løyvet gjeld berre for den staden som er nemnd ovanfor.
2. Løyvet gjeld berre for bruk av avkjørsle til følgjande føremål: Tilkomst til to nye tomter/ bustader.
3. Krav til frisikt 4 meter inn i avkjørsla skal vere minimum 140 meter til begge sider. Det skal ikkje vere noko sikthindrane element over 0,5 meter i planet mellom avkjørsla og fylkesvegen.
4. Det må vere snu- og parkeringsplass på eigen grunn. Parkering i frisiktsonene er ikke tillete.
5. Brukar/ eigar må til ei kvar tid halde avkjørsla i den stand det er sett krev til i vilkåra.»

Omkostninger

500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-))
9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
22 922,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
522 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finansiering

Vi samarbeider med Handelsbanken, som gir tilbud på både bolig og næringsfinansiering. For tilbud på boliglån, kontakt Paul Eggen – paeg01@handelsbanken.no tlf 52 73 91 12, eller Ass. banksjef Tore Malm Nordgaard – tono10@handelsbanken.no tlf 52 73 91 06 for næringslån.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning
500 000,-
Adresse
Tittelsnesvegen 504
5550 Sveio
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Bestill salgsoppgave og hold deg oppdatert om bud på eiendommen

Kontakt

Linker